en 1.11.2 /cimap Tutorials

/ summon fall_block ~ ~ 1 ~ {Chiêu: đá, gian gian: 1, quy định: [{id: fall_block, Block: redstone_block, Trần gian: 1, Lưu định:
[{id: fall_block, Block: activator_rail, Time: 1, Từ tính:
[{id: Commandblock_minecart, Command: gamerule NetherBlockOutput false}, {id:
commandblock_minecart, Command: fill ~ 2 ~ -3 ~ -2 ~ 8 ~ 5 ~ 2 quartz_block 0,}, {id:
Commandblock_minecart, Câu: fill ~ 2 ~ -2 ~ -2 ~ 8 ~ 4 ~ 2 stained_lass 0 0
quartz_block}, {id:
commandblock_minecart, Command: / bảng câu hỏi của RC stat.talkedToVillager}, {id: Commandblock_minecart, Command: /. giá trị
của trò chơi clickmode dummy}, {id: commandblock_minecart, Command: / trong bảng điểm của trò chơi sneak stat.sneakTime}, {id:
Commandblock_minecart, Lệnh mã hóa: / mã hóa đã thêm mã hóa}, {id:
.blockblock_minecart, mã hóa: / bảng điểm đã thêm codestepiêu}, {id: Commandblock_minecart, Command: / que tính của bạn đã thêm codeinit},
{id: Commandblock_minec
, phần
mềm , phần mềm, phần mềm, phần mềm, phần mềm, phần mềm, phần mềm, phần mềm, phần mềm, phần mềm, phần mềm ::}, {id
: Commandblock_minecart, Command: setblock ~ 1 ~ ~ wall_sign 4 0 {Text1: "{\\\" text \\\ ": \\\" \\\ ", \\\" clickEvent \\\ ": {\\\" hành động \ ": \\ \ "run_command \\\", \\\ "value \\\":
\ \ "/ người đàn ông của bạn trong trò chơi @ pạn 2 \\\"}} ", Text2:" {\\\ "văn bản \ \\ ": \\\" "\" "" "" ""{\\\" text \\\ ": \\\" Hay \\\ "}", Text4: "{\\\" text \\\ ":
\\\ "\\\"} "}}, {id: commandblock_minecart, Command: setblock ~ 1 ~ 1 ~ wall_sign 4 0 {Text1:" {\\\ "text \\\":
\\\ "\\ \ "}", Text2: "{\\\" văn bản \\\ ": \\\" Phá, \ \ ", \\\" bold \\\ ": true}", Text3: "{\\ \ "text \\\": \\\ "Máy \\ \", \\\ "bold \\\":
true} ", Text4:" {\\\ "text \\\": \\\ " \\\ ", \\\" clickEvent \\ \ ": {\\\" hành động \ \ ": \\\" run_command \\\ ", \\\" value \\\ ": \\\" , ~ ~ -4 ~ -2 ~ 7 ~ 4 ~ 2 không khí \\\ "}}"}}, {ID:
Muffblock_minecart, Command: fill ~ 3 ~ -2 ~ -1 ~ 7 ~ 4 ~ 1 chain_command_block 5 }, {id: commandblock_minecart, Command: setblock ~ 3 ~ 3 ~ -1 chain_command_block 1},
{id: Commandblock_minecart, Lệnh: ~ 7 ~ 3 ~ -1 ~ 4 ~ 3 ~ -1 chain_command_block 4}, {id:
Commandblock_minecart, chỉ: setblock ~ 7 ~ 3 ~ chain_command_block 2}, {id: Commandblock_minecart, Command: setblock ~ 3 ~ 3 ~ 1 chain_command_block 2}, {id: Commandblock_minecart,
Command: fill ~ 7 ~ 3 ~ 1 ~ ~ 1 chain_comm_}, {id: commandblock_minecart, Command: setblock ~ 7 ~ 2 ~ 1 chain_command_block 1}, {id
: commandblock_minecart, Command: setblock ~ 3 ~ 2 ~ chain_command_block 3}, {id: Commandblock_minec, 7 ~ ~ 4 ~ 2 ~ chain_command_block 4}, {id
: Commandblock_minecart, Command: setblock ~ -1 chain_command_block 3}, {id: commandblock_minecart, Command: setblock ~ 3 ~ 1 ~ -1 chain_command_block 1}, {id:
Các nhómpblock_minecart, Command: fill ~ 7 ~ 1 ~ -1 ~ 4 ~ 1 ~ -1 chain_command_block 4}, {id: commandblock_minecart, Command: setblock ~ 7 ~ 1 ~ chain_command_block 2}, {id:
Commandblock_minecart, Command: setblock 3 ~ 1 ~ 1 chain_command_block 2}, {id: commandblock_minecart, Command: fill ~ 7 ~ 1 ~ 1 ~ 4 ~ 1 ~ 1 chain_command_block 4}, {id
: Commandblock_minecart, Command: setblock ~ 1 chain_command_block 1}, id : setblock ~ 3 ~ ~ chain_command_block 3},
{id: commandblock_minecart, Command: fill ~ 7 ~ ~ ~ 4 ~ ~ chain_command_block 4}, {id: blockblock ~ 7 ~ ~ -1 chain_command_block 3},
{id: Commandblock_min, : setblock ~ 3 ~ -1 ~ -1 chain_command_block 1}, {id: commandblock_minecart, Command:
Cộng đồng ~ 7 ~ -1 ~ -1 ~ 4 ~ - 1 ~ -1 chain_command_block 4}, {id: commandblock_minecart, Command: setblock ~ 7 ~ -1 ~ chain_command_block 2},
{id: Commandblock_minecart, Command: setblock ~ 3 ~ -1 ~ 1 chain_command_block 2}, {id:
Commandblock_minecart, Command: fill ~ 7 ~ -1 ~ 1 ~ 4 ~ -1 ~ 1 chain_command_block 4}, {id
: commandblock_minecart, Command: setblock ~ 7 ~ -2 ~ 1 chain_command_block 1}, {id
: Commandblock_minecart, Command: setblock ~ 3 ~ -2 ~ chain_command_block 3}, {id: commandblock_minecart, Command:
Cấm ~ 7 ~ -2 ~ ~ 4 ~ -2 ~ chain_command_block 4}, {id: commandblock_minecart, Command: setblock ~ 7 ~ -2 ~ -1 chain_command_block 3}, {id: Commandblock_minecart, Command: setblock ~ 3 ~ -2 ~ -1 repeating_command_block 5}, {id: commandblock_minecart, Command: blockdata ~ 3 ~ 4 ~ -1 {auto: 1, Command: / ai theo theo ngón tay @a item 0}}, {id: Commandblock_minecart, Command: blockdata ~ 3 ~ 3 ~ -1 {auto: 1, Hay: / tp @e [tag = LS] ~ ~ -100 ~}}, {id: commandblock_minecart, Tưởng: blockdata ~ 4 ~ 3 ~ -1 {auto: 1 , Chỉ: / exec @p ~ ~ ~ / exec @e [tag = LS, r = 10] ~ ~ ~ / người chơi trò chơi trò chơi @e [tag = LB, c = 1] codeinit -1} }, {id: commandblock_minecart, hung: blockdata ~ 5 ~ 3 ~ -1 {auto: 1, ":" / exec @p ~ ~ / exec @e [tag = LS, r = 10] ~ ~ ~ / summon Armor_stand ~ - 1 ~ -1 ~ -1 {đặc biệt: [\\\ "lc \\\"], Vô khờ: 1, phạm lỗi:[{id: \\\ "dân làng \\\", văn bản, văn bản: 1, ActiveEffects: [{Id: 14, trong số các ứng dụng: 5, tranh luận: 9}], lỗi lầm: { }, Im hít hơi: 1, mã hóa: [\\\ "v \\\", \\\ "lc \\\"]}]} "}}, {id: Commandblock_minecart, Command: blockdata ~ 6 ~ 3 ~ -1 {auto: 1, Tìm: "/ exec @p ~ ~ ~ / exec @e [tag = LS, r = 10] ~ ~ ~ / summon Armor_stand ~ - 0,5 ~ 0,27 ~ -1 , 3 {ArmorItems:
[{}, {}, {}, {id: Stone_button, Count: 1}], NoGravity: 1, Rotation: [90f],
Pose: {Head: [180f, 0f, 0f]}, Vô tình: 1, Thẻ: [\\\ "lc \\\"]} "}}, {id:
commandblock_minecart, Command: blockdata ~ 7 ~ 3 ~ -1 {auto: 1, Command:
" / exec @p ~ ~ ~ / exec @ e [tag = LS, r = 10] ~ ~ ~ / summon Armor_stand ~ -0,5 ~ 0,27 ~ -0,7 {ArmorItems:
[{}, {}, {}, {id: Stone_button, Count : 1}], NoGravity: 1, Xoay, [90f], Pose: {Head: [180f, 0f, 0f]}, Vô ý: 1, lỗi:
[\\\ "lc \\\"]} " }}, {id: Commandblock_minecart, Command: blockdata ~ 7 ~ 3 ~ {auto: 1, Mitch:
"/ exec @p ~ ~ ~ / exec @e [tag = LS, r = 10] ~ ~ ~ / summon Armor_stand ~ -0,5 ~ 0,27 ~ -1 {ArmorItems: [{}, {}, {}, {id:
Stone_button, Count: 1}], NoGravity: 1, Rotation: [90f], Pose: {Head: [180f, 0f, 0f]}, Invisible: 1, Thẻ: [\\\ "lc \\\"]} "}}, {ID:
Các nhómpblock_minecart, Command: blockdata ~ 6 ~ 3 ~ {auto: 1, Command: "/ exec @p ~ ~ ~ / exec @e [tag = LS, r = 10] ~ ~ ~ / summon Armor_stand ~ -0,5 ~ 0,48 ~ -1.3 {ArmorItems: [{}, {}, {}, {id: Stone_button, Count: 1}], NoGravity: 1, Rotation: [90f], Pose: {Head: [180f, 0f , 0f]}, Vô số: 1, Thẻ: [\\\ "lc \\\"]} "}}, {id: commandblock_minecart, Command: blockdata ~ 5 ~ 3 ~ {auto: 1, Command:" / exec @p ~ ~ ~ / exec @e [tag = LS, r = 10] ~ ~ ~ / summon Armor_stand ~ -0,5 ~ 0,48 ~ -0,7 {ArmorItems: [{}, {}, { }, {id: Stone_button, Count: 1}], NoGravity: 1, Rotation: [90f], Pose: {Head: [180f, 0f, 0f]}, Vô hình: 1, Thẻ: [\\\ "lc \ \\ "]}"}}, {id: gạcblock_minecart, Command: blockdata ~ 4 ~ 3 ~ {auto: 1, Command: "/ exec @p ~ ~ ~ / exec @e [tag = LS, r = 10] ~ ~ ~ / triệu hồi Armor_stand ~ -0,5 ~ 0.48 ~ -1 {ArmorItems: [{}, {}, {}, {id: Stone_button, Count: 1}], NoGravity: 1, Rotation: [90f], Pose: {Head: [180f, 0f, 0f] }, Vô chọn: 1, thẻ: [\\\ "lc \\\"]} "}}, {id: Commandblock_minecart, Command: blockdata ~ 3 ~ 3 ~ {auto: 1, Nott:" / exec @p ~ ~ ~ / exec @e [tag = LS, r = 10] ~ ~ ~ / summon Armor_stand ~ -0.5 ~ 0.67 ~ -1.3 {ArmorItems: [{}, {}, {}, {id: Stone_button, De: 1}], NoGravity: 1, Hoắc:
[90f], Pose: {Head: [180f, 0f, 0f]}, Vô ý: 1, mật: [\\\ "lc \\\"]} "}}, {id
: Commandblock_minecart, Command: blockdata ~ 3 ~ 3 ~ 1 {auto: 1, vá:
"/ exec @p ~ ~ ~ / exec @e [tag = LS, r = 10] ~ ~ ~ / summon Armor_stand ~ -0,5 ~ 0,67 ~ - 0, 7 {ArmorItems: [{}, {}, {}, {id:
Stone_button, Count: 1}], NoGravity: 1, Rotation: [90f], Pose: {Head: [180f, 0f, 0f]} , Vô ý: 1, thẻ: [\\\ "lc \\\"]} "}}, {id
: commandblock_minecart, Command: blockdata ~ 4 ~ 3 ~ 1 {auto:
1, Command:" / exec @p ~ ~ / / exec @e [tag = LS, r = 10] ~ ~ ~ / summon Armor_stand ~ -0,5 ~ 0,67 ~ -1 {ArmorItems: [{}, {}, {}, {id: Stone_button, Đếm:
1}], NoGravity: 1, Xoay, [90f], Pose: {Head: [180f, 0f, 0f]}, Vô ý: 1, Lỗi: [\\\ "lc \\\"]} "} }, {id: Commandblock_minecart, Command: blockdata ~ 5 ~ 3 ~ 1 {tự động:
1, tựa: "/ exec @p ~ ~ ~ / exec @e [tag = LS, r = 10] ~ ~ ~ / summon Armor_stand ~ ~ 1 ~ -1 {Thay: [\\\ "LB \\\", \\\ "lc \\\"], NoGravity: 1, Invisible: 1, Marker:
1} "}}, {id :
Commandblock_minecart, Command: blockdata ~ 6 ~ 3 ~ 1 {auto: 1, Command:
"/ exec @p ~ ~ / exec @e [tag = LS, r = 10] ~ ~ ~ / summon Armor_stand ~ ~ ~ { :
[\\\ "LD \\\", \\\ "lc \\ \"], NoGravity:
1, Invisible: 1, Marker: 1} "}}, {id
: commandblock_minecart, Command: blockdata ~ 7 ~ 3 ~ 1 {tự động: 1, Đẹp:
/ exec @e [tag = LB] ~ ~ ~ / setblock ~ ~ ~ quartz_block}}, {id:
Các phương thức giảm giá, Lệnh: blockdata ~ 7 ~ 2 ~ 1 {auto: 1, Command:
/ exec @e [tag = LB, points_dooropen_min = 1] ~ ~ ~ / / / / / /] ~ / setblock ~ ~ 1 ~ iron_door 9}}, {id:
mật mã_minecart, Command: blockdata ~ 6 ~ 2 ~ 1 {auto: 1, Command: / exec @e [tag = LB, points_dooropen_min = 1] ~ ~ ~ / exec @e [tag = LD,
c = 1] ~ ~ ~ / setblock ~ ~ ~ iron_door 1}}, {id: commandblock_minecart, Command: blockdata ~ 5 ~ 2 ~ 1 {auto: 1, Command: / exec @e [tag = LB,
points_dooropen = 0] ~ ~ ~ / exec @ e [tag = LD, c = 1] ~ ~ ~ / setblock ~ ~ 1 ~ iron_door 8}}, {id
: commandblock_minecart, Command: blockdata ~ 4 ~ 2 ~ 1 {auto: 1, Dòng: / exec @e [tag = LB, points_dooropen = 0] ~ ~ ~ / exec @e [tag = LD,
c = 1] ~ ~ ~ / setblock ~ ~ ~ iron_door 0}}, {id: commandblock_minecart, Command: blockdata ~ 3 ~ 2 ~ 1 {auto:
1, bị: / ai cách trong trong cuộc cách mạng @ @ [tag = LB] codestep 0}}, {id: commandblock_minecart, Command: blockdata ~ 3 ~ 2 ~ {auto:
1, tên: 2] ~ -0.4 ~ -0.4 ~}}, {id
: commandblock_minecart, Command: blockdata ~ 4 ~ 2 ~ {auto: 1, Command: / effect @e [tag = v] cài đặt 9 9 đúng}}, { id:
Commandblock_minecart, Command: blockdata ~ 5 ~ 2 ~ {auto: 1, Command: / người chơi trò chơi @ a RC 0}}, {id: Commandblock_minecart, Command: blockdata ~ 6 ~ 2 ~ {auto: 1, Command :
/ exec @e [tag = v] ~ ~ ~ / ai đó, cài đặt trong đó @a [points_rc_min = 1, r = 2, points_clickmode = 0] clickmode 1}}, {id
: Commandblock_minecart, Command: blockdata ~ 7 ~ 2 ~ {auto: 1, Command: / exec @a [points_rc_min = 1, points_clickmode_min = 1, rym-117
ry = -63, rx = 20, rxm = -15] ~ ~ / Playsound minecraft: block.stone_button.click_on master @a}}, {id
: Commandblock_minecart, Command: blockdata ~ 7 ~ 2 ~ -1 {auto: 1, Nott:
/ exec @a [points_rc_min = 1, points_clickmode_min = ,
rym = -117, ry = -63, rx = 20,
rxm = -15] ~ ~ ~ / người đàn ông của sự khác biệt với trò chơi @e [tag = LB, points_codestep = 3, c = 1] codestep 1}} , {id
: commandblock_minecart, Command: blockdata ~ 6 ~ 2 ~ -1 {auto: 1, Khăn: / ​​exec @a [points_clickmode_min = 1,
points_rc_min = 1, rym = -78, ry = -63, rx = 20, rxm = 10] ~ ~ ~ / người chơi trò chơi @e [tag = LB, points_codestep = 3,
points_codestep_min = 3] mã 9}}, {id: Commandblock_minecart, Command: blockdata ~ 5 ~ 2 ~ -1 {auto: 1, Command:
/ exec @a [points_clickmode_min = 1, points_rc_min = 1, rym = -97, ry = -81, rx = 20, rxm = 10] ~ ~ ~ / người, trong cuộc sống @ e [tag = LB, points_codestep = 3,
points_codestep_min = 3] mã 8}}, {id: Commandblock_minecart, Command: blockdata ~ 4 ~ 2 ~ -1 {auto: 1, Hay: / exec @a [points_clickmode_min = 1,
điểm_rc_min = 1, rym = -117, ry = -102, rx = 20, rxm = 10] ~ ~ ~ / ai hợp trong câu của bạn @e [tag = LB, points_codestep = 3, points_codestep_min = 3] mã 7}}, {id
:
commandblock_minecart , Command: blockdata ~ 3 ~ 2 ~ -1 {auto: 1, tựa:
/ exec @ a [points_clickmode_min = 1, points_rc_min = 1, rym = -78, ry = -63, rx = 6,
rxm = -3] ~ ~ ~ / người chơi bảng điểm thêm @e [tag = LB, points_codestep = 3,
points_codestep_min = 3] mã 6}}, {id
: Commandblock_minecart, lệnh: blockdata ~ 3 ~ 1 ~ -1 { tự động: 1,
gan : / exec @a [points_clickmode_min = 1, points_rc_min = 1, rym = -97, ry = -81, rx = 6,
rxm = -3] ~ ~ ~ / ai trong đó.
points_codestep_min = 3] mã 5}}, {id:
commandblock_minecart, Command: blockdata ~ 4 ~ 1 ~ -1 {auto: 1, Command: / exec @a [points_clickmode_min = 1,
điểm_rc_min = 1, rym = -117, r = -102, rx = 6, rxm = -3] ~ ~ / / của trò chơi của trò chơi @e [tag = LB,
points_codestep = 3, points_codestep_min = 3] mã 4}}, {id:
Commandblock_minecart, Command: blockdata ~ 5 ~ 1 ~ -1 {auto: 1, Lệnh:
/ exec @a [points_clickmode_min = 1,
points_rc_min = 1, rym = -78, ry = -63, rx = - 5,
rxm = -15] ~ ~ ~ / ai đó có nghĩa là có liên quan @e [tag = LB ,
points_codestep = 3, points_codestep_min = 3] mã 3}},
{id: commandblock_minecart, Command: blockdata ~ 6 ~ 1 ~ - 1 {auto:
1, Hay: / exec @a [points_clickmode_min = 1,
points_rc_min = = -97, ry = -81, rx = -5, rxm = -15] ~ ~ ~ / @e [tag = LB, points_codestep = 3,
points_codestep_min = 3] mã 2}}, {id: Commandblock_minecart, Command: blockdata ~ 7 ~ 1 ~ -1 {auto: 1, Command:
/ exec @a [points_clickmode_min = 1, points_rc_min = 1, rym = -117, ry = -102, rx = -5, rxm = -15] ~ ~ ~ / Phần của họ trong phần của họ @e [tag = LB,
points_codestep = 3, points_codestep_min = 3] mã 1}}, {id: Commandblock_minecart, Command: blockdata ~ 7 ~ 1 ~ {auto: 1, Command:
/ exec @a [points_clickmode_min = 1, points_rc_min = 1, points -63, rx = 20, rxm = 10] ~ ~ ~ / @e [tag = LB,
points_codestep = 2, points_codestep_min = 2] mã 90}}, {id: Commandblock_minecart, Command: blockdata ~ 6 ~ 1 ~ {auto : 1, Lệnh:
/ exec @a [points_clickmode_min = 1, points_rc_min = 1, rym = -97, ry = -81, rx = 20, rxm = 10] ~ ~ ~ / ai, tag = LB,
points_codestep =, points_codestep_min = 2] mã 80}}, {id: commandblock_minecart, Command: blockdata ~ 5 ~ 1 ~ {auto: 1, Command:
/ exec @a [points_clickmode_min = 1, points_rc_min = 1, rym = -117, ry = -102, rx = 20, rxm = 10] ~ ~ ~ / / trong khi đó, hãy chọn @e [tag = LB,
points_codestep = 2, points_codestep = 2, = 2] mã 70}}, {id:
Commandblock_minecart, Command: blockdata ~ 4 ~ 1 ~ {auto: 1,
Command: / exec @a [points_clickmode_min = 1, points_rc_min = 1,
rym = - 78, ry = -63, rx = 6, rxm = -3] ~ ~ ~ / người chơi trò chơi của
chúng tôi , Lệnh: blockdata ~ 3 ~ 1 ~ {auto: 1, Lệnh:
/ exec @a [points_clickmode_min = 1, points_rc_min = 1, rym = -97, ry = 81, rx = 6,
rxm = -3] ~ ~ ~ / Đơn vị của bạn trong trò chơi @e [tag = LB, points_codestep = 2,
points_codestep_min = 2] mã 50}}, {id:
Commandblock_minecart, Command: blockdata ~ 3 ~ 1 ~ 1 {auto: 1, Command: / exec @a [points_clickmode_min = 1,
points_rc_min = 1, rym = -117, ry = -102, rx = 6,
rxm = -3] ~ ~ ~ / con khăn @e [tag = LB, points_codestep = 2,
points_codestep_min = 2] mã 40}}, {id:
xăngblock_minecart, Command: blockdata ~ 4 ~ 1 ~ 1 {auto: 1, Command: / exec @a [points_clickmode = 1, points_rc_min = 1, rym = -78, ry = -63, rx = -5,
rxm = -15] ~ ~ ~ / , người dùng @e [tag = LB, points_codestep = 2,
points_codestep_min = 2] 30}}, {id: commandblock_minecart, Command: blockdata ~ 5 ~ 1 ~ 1 {auto: 1, Command: / exec @a [points_clickmode_min = 1, points_rc_min = 1,
rym = -97, ry = -81, rx = -5,
rxm = -15] ~ ~ ~ / ai đó có thể theo tính @e [tag = LB,
points_codestep = 2, points_codestep_min = 2] mã 20}}, {id:
nénblock_minecart, Command: blockdata ~ 6 ~ 1 ~ 1 { auto:
1, Command: / exec @a [points_clickmode_min = 1,
points_rc_min = 1, rym = -117, ry = -102, rx = -5, rxm = -15] ~ ~ ~ / của bạn e [tag = LB, points_codestep = 2,
points_codestep_min = 2] mã 10}}, {id: commandblock_minecart, Command: blockdata ~ 7 ~ 1 ~ 1 {auto: 1, Command:
/ nhiệt, @a [points_clickmode_min = 1, points_rc_min = 1, rym = -78, ry = -63, rx = 20, rxm = 10] ~ ~ ~ / ai ai, trong đó @e [tag = LB,
points_codestep = 1, points_codestep = 1] mã 900} , {id: commandblock_minecart, Command: blockdata ~ 7 ~ ~ 1 {auto: 1, Lỗi:
/ exec @a [points_clickmode_min = 1, points_rc_min = 1, rym = -97, ry = -81, rx = 20, rxm = 10] ~ ~ ~ / ai, trong câu của bạn @e [tag = LB,
points_codestep = 1, points_codestep_min = 1] mã 800}}, {id: commandblock_minecart, Command: blockdata ~ 6 ~ ~ 1 {auto: 1, Command:
/ exec @a [points_clickmode_min = 1, points_rc_min = 1, points 102, rx , rxm = 10] ~ ~ ~ / người nào đó đã thêm @e [tag = LB,
points_codestep = 1, points_codestep_min = 1] mã 700}}, {id: Commandblock_minecart, Command: blockdata ~ 5 ~ ~ 1 {auto: 1, Lệnh:
/ exec @a [points_clickmode_min = 1, points_rc_min = 1, rym = -78, ry = -63, rx = 6, rxm = -3] ~ ~ ~ / @e [tag = LB,
points_codestep = 1, points_codestep_min = 1] mã 600}}, {id: commandblock_minecart, Command: blockdata ~ 4 ~ ~ 1 {auto: 1, Command:
/ exec @a [points_clickmode_min = 1, = 1, rym = -97 ry = -81, rx = 6, rxm = -3] ~ ~ ~ / ai trai trong câu đối @e [tag = LB,
points_codestep = 1, points_codestep_min = 1] mã 500}}, {id: Commandblock_minecart, Command: blockdata ~ 3 ~ ~ 1 {auto: 1, Command:
/ exec @a [points_clickmode_min = 1, points_rc_min = 1 ,, ry = -102 = 6, rxm = -3] ~ ~ ~ / người có liên quan [tag = LB,
points_codestep = 1, points_codestep_min = 1] mã 400}}, {id: Commandblock_minecart, Command: blockdata ~ 3 ~ ~ {auto: 1, Command:
/ exec @a [points_clickmode_min = 1, points_rc rym = -78, ry = -63, rx = -5, rxm = -15] ~ ~ ~ / [thẻ = LB,
points_codestep = 1, points_codestep_min = 1] mã 300}}, {id: commandblock_minecart, Command: blockdata ~ 4 ~ ~ {auto: 1, Command:
/ exec @a [points_clickmode_min = 1, = 1, rym = -97 81, rx = -5, rxm = -15] ~ ~ ~ / ai đó, chỉ số đã thêm @e [tag = LB,
points_codestep = 1, points_codestep_min = 1] mã 200}}, {id: Commandblock_minecart, Command: blockdata ~ 5 ~ ~ {auto: 1, Lệnh:
/ exec @a [points_clickmode_min = 1, points_rc_min = 1, rym ry = -102, rx = -5, rxm = -15] ~ ~ ~ / @e [tag = LB,
points_codestep = 1, points_codestep_min = 1] mã 100}}, {id: Commandblock_minecart, Command: blockdata ~ 6 ~ ~ {auto: 1, Command:
/ exec @a [points_clickmode_min = 1, points_rc_min = 1, r ry = -63, rx = 20, rxm = 10] ~ ~ ~ /
ai sôi, tích, tính toán với @ e [tag = LB, points_codestep = 0, points_codestep_min = 0] mã 9000}}, {id: Commandblock_minecart, Command: blockdata ~ 7 ~ ~ {auto: 1, Command:
/ exec @a [points_clickmode_min = 1, points_rc, rym = -97, ry = -81, rx = 20, rxm = 10] ~ ~ ~ / đối với những người theo dõi @e [tag = LB,
points_codestep = 0, points_codestep_min = 0] 8000}}, {id: Commandblock_minecart, Command: blockdata ~ 7 ~ ~ - 1 {auto: 1, Command:
/ exec @a [points_clickmode_min = 1, points_rc_min = 1, 117, ry = -102, rx = 20, rxm = 10] ~ ~ ~ / ai có thể theo theo @ @ [tag = LB,
points_codestep = 0, points_codestep_min = 0] mã 7000}}, {id: Commandblock_minecart, Command: blockdata ~ 6 ~ ~ -1 {auto: 1, Lệnh:
/ @A exec [points_clickmode_min = 1, points_rc_min = 1, chỉ 78, ry = -63, rx = 6, rxm = -3] ~ ~ ~ / bảng điểm of trò chơi @e [tag = LB,
points_codestep = 0, points_codestep_min = 0] mã 6000}}, {id: Commandblock_minecart, tựa: blockdata ~ 5 ~ ~ -1 {auto: 1, Nott:
/ exec @a [points_clickmode_min = 1, points_rc_min = 1, rym = -97, ry = -81, rx = 6, rxm = -3] ~ ~ ~ / người, của bạn trong cuộc sống @e [tag = LB,
points_codestep = 0, points_codestep_min = 0] mã 5000}}, {id: Commandblock_minecart, Command: blockdata ~ 4 ~ ~ -1 {auto: 1, Command:
/ exec @a [points_clickmode_min = 1, points_rc_min = 1, 117, ry = -102, rx = 6, rxm = -3] ~ ~ ~ / ai trong câu hỏi của bạn @e [tag = LB,
points_codestep = 0, points_codestep_ = 0] mã 4000}}, {id: Commandblock_minecart, Command: blockdata ~ 3 ~ ~ -1 {auto: 1, Command:
/ exec @a [points_clickmode_min = 1, points_rc_min = 1, rym 78, ry = - 63, rx = -5, rxm = -15] ~ ~ / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / /
-b / 3 ~ -1 ~ - 1 {auto: 1, Hay:
/ exec @ a [points_clickmode_min = 1, points_rc_min = 1, rym = -97, ry = -81, rx = -5, rxm = -15] ~ ~ ~ / trong trò chơi @e [tag = LB, points_codestep = 0,
points_codestep_min = 0] code 2000}}, {id: commandblock_minecart, Command: blockdata ~ 4 ~ -1 ~ -1 {auto: 1, Command: / exec @a [points_clickmode_min = 1,
points_rc_min = 1, rym = -117, ry = -102, rx = -5, rxm = -15] ~ ~ ~ / người xem của tôi, @e [tag = LB, points_codestep = 0, points_codestep_min = 0] mã 1000}}, {id
: Commandblock_minecart, Command: blockdata ~ 5 ~ -1 ~ -1 {auto: 1, Command: / người chơi, tên của @a clickmode 0}}, {id
: Commandblock_minecart, Command: blockdata ~ 6 ~ -1 ~ -1 {auto: 1, Tìm: / người chơi trong trò chơi @a [points_clickmode_min = 1,
points_sneak_min = 1] clickmode 0}}, {id: commandblock_minecart, Command: blockdata ~ 7 ~ -1 ~ - 1 {auto: 1, Command:
/ exec @a [points_clickmode, points_sneak_min = 1] ~ ~ ~ / người chơi của người dùng @e [tag = LB, c = 1] mã 0}}, {id:
Commandblock_minecart, Command : blockdata ~ 7 ~ -1 ~ {auto: 1, Lệnh: / exec @a [points_clickmode_min = 1,
points_sneak_min = 1] ~ ~ ~ / người nào đó là trò chơi @e [tag = LB, c = 1] codestep 0}}, {id
: Commandblock_minecart, giật: blockdata ~ 6 ~ -1 ~ {auto: 1, Command : / Bảng điểm được đặt @a [points_clickmode = 0] sneak 0}}, {id
: Commandblock_minecart, Command: blockdata ~ 5 ~ -1 ~ {auto: 1, đánh dấu: / ai đó, người dùng của bạn @e = 0] mã 0}},
{id: commandblock_minecart, Command: blockdata ~ 4 ~ -1 ~ {auto: 1, Command: / points_codestep_min = 4] codestep 0}},
{id: Commandblock_minecart, Command: blockdata ~ 3 ~ -1 ~ {auto: 1, Lệnh: / người chơi, người chơi của bạn @e [points_codestep_min = 4,
points_codeinit = -1] codeinit 1}}, {id: Commandblock_minecart, Command: blockdata ~ 3 ~ -1 ~ 1 {auto: 1, Lệnh: / exec @e [points_codestep_min = 4,
points_codeinit_min = 1, points_codecompare = 0 = 0] ~ ~ ~ / ai ra theo tính của bạn @p [points_clickmode_min =] clickmode 0}}, {id
: Commandblock_minecart, Command: blockdata ~ 4 ~ -1 ~ 1 {auto: , Command: / exec @e [points_codestep_min = 4, points_codeinit_min = 1, points_codecompare = 0,
points_codec ~ ~ / người chơi trong game @e [tag = LB, points_codestep_min = 4] dooropen 100}}, {id:
Commandblock_minecart 1 ~ 1 {auto: 1, rất nhiều: "/ exec @e [points_codestep_min = 4, points_codeinit_min = 1, points_codecompare = 0,
points_codecompare_min = 0] ~ ~ ~ / title @p [points_clickm": \\\ ",
\\\" color \\\ ": \\\" green \\\ "}"}}, {id: commandblock_minecart, Command: blockdata ~ 6 ~ -1 ~ 1 {auto: 1,
Lệnh: / exec @e [points_codestep_min = 4, points_codeinit_min = 1,
points_codecompare_min = 1] ~ ~ ~ / người chơi bảng điểm thiết @p [points_clickmode_min = 1] clickmode 0}},
{id: Commandblock_minecart, Command: block ~
1 , Con: / exec @e [points_codestep_min = 4, points_codeinit_min = 1,

{id: Commandblock_minec 7 ~ -2 ~ 1 {auto: 1, Hay: "/ exec @e [points_codestep_min = 4,
points_codeinit_min = 1, points_cod ] ~ ~ ~ / title @p [points_clickmode_min = ":
\\\" Mã sai! \\\ ", \\\" color \\\ ": \\\" red \\\ "}"}}, { id: commandblock_minecart, Command: blockdata ~ 6 ~ -2 ~ 1 {auto:
1, Command: "/ exec @e [points_codestep_min = 4, points_codeinit_min = 1,
points_codecompare = -1] ~ ~ ~ / title @p [points_clickmode_min = 1] thanh hành động {\\\ "text \\\": \\\ "Mã sai! \\\", \\\ "color \\\" :
\\\ "red \\\"} "}}, {id: commandblock_minecart, Command: blockdata ~ 5 ~ -2 ~ 1 {auto: 1 ,:

{id: Commandblock_minecart, Command:" / Tellraw @p [\ "\", {\ "văn bản \":
\ "\\ n \\ n \\ n \\ n \\ n \\ n \\ n \ n \ \ n \\ n \\ n \\ n \ \ n \\ n \\ n \\ n \\ n \\ n \\ n \\ n \\ n \\ n \\ n \\ n \\ n \\ n \\ n \\ n \\ n \\ n \\ n \\ n \ n \ n \ n \ n \ niêu kết hợp \ ",
\" màu \ ": \" vàng \ ", \" bia \ ": văn}, {\" văn bản \ ": \" đường \ ", \" màu \ ": \" bản \ ", \" che \ ": đúng}, {\" văn bản \ ":\ "Cimap \\ n \", \ "màu \":
\ "xanh \", \ "đậm \": đúng}, {\ "văn bản \": \ "hội nghị của tôi và của tôi của tôi \ N \ n \", \ "màu \": \ "xanh \" , \ "

https: //twitter.com/CCommandblock \"}, \ "hoverEvent \" :
{\ "hành động \": \ "nữ tính" \ "\", \ "Thẻ \": [{\ "văn bản \": \ "Thẻ_block theo tôi! \ "- \", \ "màu \":
\ "màu \"}, {\ "văn bản \": \ "[youtube] \", \ "màu \": \ "mỡ \", \ "clickEvent \ ": {\" hành động \ ": \" open_url \ ", \" giá trị \ ":
\ " https: //www.youtube.com/channel/UCOFnk1skexCnW2ZdhnjqC2g? View_as = khăn bao \" },
\ "hoverEvent \": {\ "hành động \":

\ "Màu \"}, {\ "văn bản \": \ "[facebook] \\ n \", \ "màu \": \ "màu xanh \", \ "clickEvent \":
{\ "hành động \ ": \" open_url \ ", \" value \ ": \" https: //www.facebook.com/thaihung.nguyenle.75 \ " },
\" hoverEvent \ ": {\" hành động \ ": \ "Quảng thị \", \ "giá trị \": {\ "văn bản \": \ "\", \ "đề \": [{\ "văn bản \":
\ "Thích trang của tôi! \ "}]}}}]"}, {id: commandblock_minecart, Command: blockdata ~ 4 ~ -2 ~ 1 {auto: 1, Command:
/ ai ai, một câu hỏi của bạn: @_c_cestestep_min = 4] codecompare = @ e [points_codestep_min = 4] code_c Chính là monney pro}}, {id:
Commandblock_minecart, Command: blockdata ~ 3 ~ -2 ~ 1 {auto: 1, Command: / người chơi của kẻ ám sát @e [tag = LB, points_codestep_min = 4] codecompare 0}},
{id: Commandblock_minecart, Command: blockdata ~ 3 ~ -2 ~ {auto:
1, Command: / exec @e [points_codestep_min = 4,
points_codeinit = -1] ~ ~ ~ / ai có thể có @p [points_clickmode_min = 1 ] clickmode 0}}, {id:
Commandblock_minecart, Command: blockdata ~ 4 ~ -2 ~ {auto: 1, Command:
"/ exec @e [points_codestep_min = 4, points_codeinit = -1] ~ ~ ~ / title @p [ points_clickmode_min = 1] thanh hành động [\\\ "\\\", {\\\ "text \\\":
\\\ "Mã thành thành thành: \\\", \\\ "color \\\ ": \\\" green \\\ "}, {\\ \" điểm \\\ ": {\\\" tên \\\ ": \\\" @ e [tag = LB,
points_codestep_min = 4] \\\ ", \\\" object \\\ ": \ \" mã \\\ "}}]"}}, {id: commandblock_minecart, Command:blockdata ~ 5 ~ -2 ~ {auto: 1,
Hay: / exec @e [points_codestep_min = 4,
points_codeinit = -1] ~ ~ ~ / ai trong trong đó sống của bạn @e [tag = LB,
points_codestep_min = 4] code_ciêu = @e [tag = LB, points_codestep_min = 4] code}, {id:
Commandblock_minecart, Command : blockdata ~ 6 ~ -2 ~ {auto: 1, Command: / exec @e [points_dooropen_min = 1,
points_dooropen = 1] ~ ~ ~ / Playsound minecraft: block.iron_door.close master @a}}, {id:
Commandblock_minecart , Chỉ: blockdata ~ 7 ~ -2 ~ {auto: 1, Command: / exec @e [points_dooropen_min = 99, points_dooropen = 99] ~ ~ ~ / Playsound minecraft:
block.iron_door.open @a}}, {id: Commandblock_minecart, khác: blockdata ~ 7 ~ -2 ~ -1 {auto: 1, lỗi:
/ Người chơi bị loại bỏ điểm số @e [points_dooropen_min = 1] dooropen 1}}, {id: Commandblock_minecart, Command: blockdata ~ 6 ~ -2 ~ -1 {tự động: 1,
người dùng : [tag = LB] dooropen 0}}, {id: commandblock_minecart, Command: blockdata ~ 5 ~ -2 ~ -1 {auto: 1, Command:
"/ give @a [points_item_min = 2, points_item = 2] minecraft: spawn_egg 1 94 {display: {Tên: \\\ "sinh sinh \ \" ", EntityTag: {id:
\\\" minecraft: squid \\\ ", chủ đề: [LS]}}"}}, {id : Commandblock_minecart, Command: blockdata ~ 4 ~ -2 ~ -1 {auto:
1, Command: / exec @e [points_item_min = 1, points_item = 1] ~ ~ ~ / exec @e [tag = LD, r = 1] ~ ~ ~ / kill @e [tag = lc, r = 3]}},
{id: Commandblock_minecart, Command: blockdata ~ 3 ~ -2 ~ -1 {auto: 1, Command: "/ người chơi của bạn trong trò chơi @e [type = item] item 1 {Item:
{id: \\\ "minecraft: bedrock \\\", Đếm: 1b, Thiệtùi: 0s}} "}}, {id:
Commandblock_minecart, Command: setblock ~ ~ ~ 1 tựa_block 0 0 {bù: say ~ ~ -3 ~ -1 ~ ~ ~ air}}, {id:
ganblock_minecart, Command: setblock ~ ~ -1 ~ 1 redstone_block}, {id:
commandblock_minecart, Command: kill @e [type = commandblock_minecart, r = 1]}]}]}]}

Der Befehl

Achtung: Minifiziere den Command um Probleme zu vermeiden :)


Erstellt: Sat, 23 Feb 2019 13:11:51, Geupdated: Sat, 23 Feb 2019 13:14:07, Ansichten: 22

Teilen:  

    


Top Einträge von cimap


Top Einträge in Tutorials